Program „Hodina deväťdesiatnikom“ bol inšpirovaný životom a prácou štyroch nestorov zberateľstva a propagácie ľudovej tvorby. Terajší folklorizmus výrazne ovplyvnili:

Ján L A Z O R Í K
(zberateľ, národopisec, osvetový pracovník)

Cyril Z Á L E Š Á K
(tanečný pedagóg, choreograf, osvetový pracovník, autor publikácií o ľudových tancoch)

František P O L O C Z E K
(zberateľ ľudových piesní, autor prvej filmovej dokumentácie o slovenských ľudových tancoch)

Ján O L E J N Í K
(etnológ, autor publikácií o ľudovej kultúre pod Tatrami).

Všetci sa mali stretnúť na scéne Štátneho divadla v roku 2012 počas premiéry s členmi súboru Železiar a hosťami pedagógmi tanca, etnológmi. Nakoniec sa zo zdravotných dôvodov predstavenia zúčastnili iba Ján Olejník a Ján Lazorík. Bola to posledná príležitosť vidieť ich naživo takto spolu. Deväťdesiatnici a starší hovorievajú, že sú vďační za každý deň na tomto svete.

Námet: Vladimír Michalko
Scenár a réžia: Vladimír Michalko, Vladimír Urban
Odborná spolupráca: Katedra etnológie a etnomuzikológie FF UKF v Nitre v zastúpení: Jana Amrózová a Margita Jágerová.

Ján Olejník

Ján Olejník

PhDr. Ján Olejník, CSc., nar. 10. 5. 1921 v Spišských Vlachoch – pedagóg, múzejný pracovník, etnograf, publicista. Po ukončení gymnázia v Levoči a Učiteľského ústavu v Spišskej Novej Vsi pôsobil od r. 1941 ako učiteľ vo viacerých lokalitách Slovenska. Potom pracoval 5 rokov ako inšpektor kultúry v Michalovciach, odtiaľ na niekoľko mesiacov odišiel do Bratislavy na post tajomníka SĽUK-u. Vrátil sa však späť do Tatier, kde žije a pracuje podnes. Od r. 1949…

ZOBRAZIŤ VIAC
Ján Lazorík

Ján Lazorík

Ján Lazorík, nar. 29. 9. 1920 v Toryse (okr. Sabinov) – učiteľ, pracovník múzea, zberateľ, amatérsky etnograf. Vyštudoval Učiteľský ústav v Prešove, bol učiteľom vo viacerých základných školách v rôznych obciach Šariša, istý čas aj riaditeľom. Okrem jazykov (slovenský jazyk, nemecký jazyk), hudobnej a výtvarnej výchovy, vyučoval aj prírodovedu a intenzívne sa venoval pestovateľským aktivitám. V Krivanoch, ako prvej družstevnej obci v kraji, v rokoch…

ZOBRAZIŤ VIAC
František Poloczek

František Poloczek

Dr. František Poloczek, nar. 24. 2. 1920 v Solivare, pedagóg, slovenský hudobný vedec, folklorista, maliar. V roku 1939 ukončil gymnaziálne štúdiá a začínal ako učiteľ na vidieckej škole. V 40. rokoch 20. storočia študoval hru na violončelo a hudobnú teóriu na konzervatóriu (do r. 1947) a zároveň začal študovať na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (súčasná UK) hudobnú vedu a folkloristiku (ukončil v r. 1951). Už počas prvých…

ZOBRAZIŤ VIAC
Cyril Zálešák

Cyril Zálešák

Cyril Zálešák, nar. 4. 2. 1920 v Kuželove (ČR) – tanečný pedagóg, choreograf, metodik. Narodil sa na moravskom Horňácku – v Kuželove, kde mal od detstva možnosť stretať sa s hudobnou a tanečnou tradíciou v jej prirodzenej forme. Stredoškolské štúdiá absolvoval na gymnáziu v Strážnici, kde sa intenzívne zaoberal športom. Už ako stredoškolský študent v strážnickom gymnáziu sa venoval ľudovej hudbe (huslista), spevu a tancu, v čom pokračoval…

ZOBRAZIŤ VIAC

vlado@rozhybkosti.sk