„MILOVNÍCI“ alebo členovia občianskeho združenia „Klub Milovníkov Autentického Folklóru“ sa intenzívne zaoberajú interpretáciou folklóru a prácou v súbore, ale ich záujem smeruje aj k etnografii, skúmaniu archívnych materiálov a návratu k pôvodným prameňom. Združenie zoskupuje mladých a zanietených ľudí, ktorí sa svojimi aktivitami tiež orientujú na vytváranie netradičných, originálnych umeleckých projektov a podujatí, ktoré obohacujú našu spoločnosť. Okrem toho je KMAF jediným organizátorom cyklických Tanečných a Spevavých domov a škôl tanca pre verejnosť v Košiciach, zameraných na pôvodné ľudové tance, ktoré združenie organizuje od roku 2003 každý mesiac v kalendárnom roku.

ARCHÍV ĽUDOVEJ KULTÚRY

Cieľom je sprístupniť autentický materiál širokým masám v jeho jednoduchosti a kráse tak, ako ho prezentovali naši predkovia, bez špeciálnej štylizácie. Zozbierané a archivované materiály sú prístupné každému, kto má záujem pracovať s folklórom a ďalej rozvíjať svoje vedomosti v oblasti tradičnej kultúry a nehmotného kultúrneho dedičstva. Hudobné, filmové, fotografické a textové materiály sú spracovávané do digitálnej podoby.

Členovia KMAF-u sa dlhodobo zameriavajú na zber a uchovávanie hudobných, piesňových, tanečných, zvykoslovných a predmetových autentických materiálov a to:

 • na papierovom médiu v podobe zápisov textov a notových materiálov, popisu odevu, technológie prípravy tradičných pokrmov, ľudovej poézie, balád a povestí a pod.
 • na zvukových nosičoch vo forme zvukových nahrávok
 • na audiovizuálnych nosičoch – prezentácia tancov, tanečných krokov a variácií, ale aj ako dokumentačných záznamov z podujatí organizovaných združením
 • zhromažďovaním predmetov obradových i dennej potreby za účelom ich prezentácie na výstavách.
KMF zabezpečuje uchovávanie, sprostredkovanie a prezentáciu touto formou

KMF zabezpečuje uchovávanie, sprostredkovanie a prezentáciu touto formou

 • vytvorenie depozitu s evidenciou a možnosťou reprodukovania zozbieraných materiálov vo vyhradených priestoroch
 • verejná prezentácia materiálov na podujatiach organizovaných KMF
 • zhotovenie kópií rôznych foriem pre študijné účely na požiadanie
 • verejná prezentácia prostredníctvom javiskových foriem
 • prezentácie formou škôl tanca a výchovnými koncertmi pre školy
 • ukážkové vyučovacie hodiny a metodické dni pre pedagógov základných škôl
 • verejná prezentácia na výstavách
 • realizácia etnografických táborov pre deti a mládež
 • spoluúčasť pri organizovaní podujatí zameraných na folklór a etnografiu
 • spracovanie a vydávanie zvukových a audiovizuálnych nosičov z výskumov, ako pomôcok k štúdiu
 • vydávanie informačného občasníka (prípadne periodika) o činnosti KMF.

"ĽEM TAKA LUKA PAČI ŚE, DZE KAŽDI KVITEK INAKŠI"

Ján Lazorík - zberateľ, národopisec, osvetový pracovník.

vlado@rozhybkosti.sk